rhybudd cyfreithiol a pholisi cwci

HYSBYSIAD CYFREITHIOL A PHOLISI COOKIES

AMODAU DEFNYDDIO A PHOLISI PREIFATIAETH

Darllenwch yn ofalus yr adran hon yn cynnwys y HYSBYSIAD CYFREITHIOL, TELERAU DEFNYDD AC POLISI PREIFATRWYDD rheoli mynediad, mordwyo a'r defnydd o'r We ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL, wedi'i leoli yn yr URL http://www.demvox.com ati yma wedi hyn y "Wefan" Access, mordwyo a defnyddio'r wefan hon a olygir yn y cyfamser yn mynegi a derbyn heb eu cadw o'r holl delerau'r hon Hysbysiad Cyfreithiol, cael yr un grym ac effaith â unrhyw gontract ysgrifenedig a llofnodi. Bydd yn ofynnol i orfodi a chydymffurfio mewn perthynas ag unrhyw berson sy'n cael mynediad neu'n defnyddio'r "Wefan". Os ydych chi. Onid yw yn unol â'r telerau a osodwyd, peidiwch â mynediad, pori neu ddefnyddio'r "Wefan".

DYLETSWYDD GWYBODAETH I RANNAU DIDDORDEB AC CAIS O'R CANIATÂD I GAN Y DATA LEFEL SYLFAENOL.

At y dibenion y darperir ar eu cyfer yn RHEOLIAD (UE) 2016/679 Y SENEDD EWROPEAIDD A'R CYNGOR Ebrill 27, 2016 ynghylch amddiffyn pobl naturiol o ran prosesu data personol a chylchredeg y data hyn yn rhad ac am ddim a Trwy ddiddymu Cyfarwyddeb 95/46 / EC (Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol), rydym yn darparu'r wybodaeth ganlynol i chi a gofynnir ichi, ymlaen llaw, am eich caniatâd i drosglwyddo data lefel sylfaenol yn seiliedig ar y wybodaeth ganlynol.

TREATMENT: CLEIENTIAID.

CYFRIFOL

Mae ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL yn gwmni gyda NIF: B86395605 ac yn hanu o dudalennau Negor Henares, 1 - 6 - 28880 Meco (Madrid)

PWRPAS

Darparu gwasanaethau gan ESPACIOS INSONORIZADOS PORTATILES DEMVOX, SL. a pharhau i roi gwybod ichi am ein gwasanaethau trwy Lythyr, E-bost / We

YMWNEUDIAD

Data a ddarperir yn wirfoddol gan y parti sydd â diddordeb i dderbyn ein gwasanaethau.

ARGYMHELLION

Ni fyddant yn cael eu gwerthu i drydydd partïon ac eithrio mewn achosion lle mae rhwymedigaeth gyfreithiol.

PENDERFYNWYD

Darparwyd y data gan y parti sydd â diddordeb / cynrychiolydd cyfreithiolYN HYD

Tra'n cynnal y berthynas bresennol a / neu'r blynyddoedd sy'n angenrheidiol i gydymffurfio â rhwymedigaethau cyfreithiol.

CATEGORI DATA PERSONOL

Y rhai sy'n angenrheidiol i gynnal darpariaeth y gwasanaeth.

Adnabod: CIF / NIF / DNI; Enw busnes; Enw a chyfenw; Cyfarwyddyd; Ffôn / Ffacs / E.MAIL. Data nodweddiadol arall: Gweithwyr Proffesiynol; Ecoeconomaidd, ariannol ac yswiriant

HAWLIAU

Yr hawl i gael mynediad at eich data personol, unioni data anghywir neu gais, lle bo modd, ei ddileu pan nad oes eu hangen mwyach data, ac eithrio o fewn yr amser a ragnodir gan treth a deddfwriaeth llafur ar gyfrifoldebau rhagnodi - I wneud dylid mynd i'r afael drwy'r post, ynghyd â llungopi ddarllenadwy o'ch ID, y cyfeiriad y rheolwr.I) MANYLION Y CYFRIFOL A'R CYFEIRIAD AR GYFER PWRPAS YMWNEUD Â'N HAWLIAU ARC
SPACES SOUNDPROOF PORTABLE DEMVOX, SL: yn gwmni gyda NIF: B86395605 ac yn hanu o dudalennau Neinor Henares, 1 - 6 - 28880 Meco (Madrid) - Ffôn: 913 703 991 - E. Post: Mae'r cyfeiriad ebost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. (www.demvox.com)

POLISI DIOGELU DATA.
Mae'r POLISI DIOGELU DATA hwn yn rhan annatod o Hysbysiad Cyfreithiol y Wefan. Yn unol â darpariaethau RHEOLIAD (UE) 2016/679 Y SENEDDOL EWROPEAIDD A'R CYNGOR Ebrill 27, 2016 ynghylch amddiffyn pobl naturiol o ran prosesu data personol a chylchredeg y data hyn yn rhad ac am ddim. a thrwy hynny diddymir Cyfarwyddeb 95/46 / CE (Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol), mae ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL yn eich hysbysu:


1. data personol a ddarperir gennych drwy'r hyn yn "Wefan" MANNAU Demvox berchnogaeth SYMUDOL Soundproof, SL, yn cael eu hymgorffori i mewn i driniaethau berchnogaeth MANNAU lladd sŵn Demvox gliniaduron, SL. Pwrpas y triniaethau hyn yw rheoli defnyddwyr gwasanaethau "Gwefan" rheoli a gynigir trwy'r safle a, lle bo'n briodol, rheoli, datblygu a gweithredu'r berthynas a sefydlwyd rhwng MANNAU Soundproof Demvox SYMUDOL, SL a'r rhai sy'n cyfrannu eu data personol drwy'r "Wefan".

Yn yr un modd, MANNAU Soundproof SYMUDOL Demvox, SL yn trin data i reoli ymholiadau a dderbyniwyd trwy'r "Wefan" gan ddefnyddwyr o'r un peth, defnyddwyr cofrestredig ac anghofrestredig, a throsglwyddo gwybodaeth gan wahanol ddefnyddwyr ddulliau , iddynt hwy, am fannau Soundproof SYMUDOL Demvox, SL, gweithgareddau, cystadlaethau, gwasanaethau a dogfennaeth o wahanol fathau a gwahanol gyfryngau.


2. Yn yr un modd, rydyn ni'n eich hysbysu a thrwy dderbyn y Polisi Preifatrwydd hwn, rydych chi'n caniatáu'r ffaith bod eich data personol, os ydych chi'n gofyn amdani, yn cael ei gyfathrebu i drydydd partïon er mwyn iddynt wneud, trwy wahanol ffyrdd, gan gynnwys e-bost, llwythi gwybodaeth, am wasanaethau sy'n gysylltiedig â'n gweithgaredd.

3. Rydych yn gwarantu bod yr wybodaeth a ddarperir yn wir, yn gywir, yn gyflawn ac yn diweddaru, gan fod yn gyfrifol am unrhyw golled neu ddifrod, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, a allai godi o ganlyniad i dorri rhwymedigaeth o'r fath. Os digwydd bod y data a ddarperir yn cyfateb i drydydd parti, rydych yn gwarantu eich bod wedi rhoi gwybod i'r trydydd parti o'r agweddau a gynhwysir yn y ddogfen hon ac yn cael eu hawdurdodi i ddarparu eu data i Soundproof MANNAU Demvox SYMUDOL, SL at y dibenion a nodir.

4. Pan fo data personol yn cael ei gasglu drwy'r ffurflen yn gofyn eich bod yn cyfrannu o leiaf y rhai a nodir gyda seren, oherwydd os nad yw'r wybodaeth hon yn cael ei gyflenwi ystyrir bod angen, MANNAU Soundproof Demvox SYMUDOL, ni all SL dderbyn a rheoli Gwefan neu ymholiad a wnaed.

5. Mewn ymateb i bryderon MANNAU Soundproof Demvox SYMUDOL, SL i sicrhau diogelwch a chyfrinachedd eich data, maent wedi mabwysiadu'r lefelau diogelwch sy'n ofynnol ar gyfer diogelu data personol a gosod y dulliau technegol sydd ar gael iddi i atal colli , camddefnyddio, newid, mynediad heb awdurdod a dwyn data personol a ddarperir drwy'r "Wefan".

6. I arfer eu hawliau mynediad, cywiro, canslo a gwrthwynebiad eich data, dylech ysgrifennu, ynghyd â fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r eich Rhif Adnabod i MANNAU Soundproof Demvox SYMUDOL, SL gyda chyfeiriad at ddibenion o'r fath, y copi y cyfeirir ato ym mharagraff I): DATA O'R CYFRIFOL A'R CYFEIRIAD AR GYFER PWRPAS YMARFER Y HAWLIAU SY'N CYMRYD:

7. Yn unol â darpariaethau 34 / 2002 11 o Gorffennaf Gymdeithas Wybodaeth Gwasanaethau a Deddf Masnachu Electronig, a dim ond os bydd nad ydych yn dymuno derbyn gohebiaeth electronig yn y dyfodol drwy MANNAU lladd sŵn gall gliniaduron Demvox, SL, mynegi awydd hwn trwy anfon post, yn dychwelyd derbynneb y gofynnwyd amdani, i'r cyfeiriad e-bost canlynol: Mae'r cyfeiriad ebost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

II) PWRPAS A CWMPAS
2.1. Mae'r Amodau hyn yn rheoleiddio mynediad i'r cynnwys a'r holl wasanaethau a gynigir gan ESPACIOS INSONORIZADOS PORTIATICAS DEMVOX, SL trwy ei "Wefan", yn ogystal â'i ddefnydd gan ddefnyddwyr.
Fodd bynnag, mae ESPACIOS INSONORIZADOS PORTABLE DEMVOX, SL yn cadw'r hawl i addasu cyflwyniad, ffurfweddiad a chynnwys y "Wefan", yn ogystal â'r amodau sy'n ofynnol ar gyfer ei fynediad a / neu ei ddefnyddio. Mae mynediad a defnydd y cynnwys a'r gwasanaethau ar ôl iddynt gael eu haddasu neu newidiadau yn yr amodau yn debyg eu bod yn eu derbyn.


2.2. Er gwaethaf yr uchod, mynediad at y cynnwys penodol a defnyddio rhai gwasanaethau fod yn ddarostyngedig i amodau arbennig penodol, fel y bo'n briodol, yn cymryd lle, yn gyflawn a / neu addasu'r amodau defnyddio ac, mewn achos o wrthdaro, yn trechu telerau'r amodau arbennig ar yr amodau cyffredinol.
Cyn defnyddio gwasanaethau penodol a ddarperir gan MANNAU Demvox SYMUDOL Soundproof, SL, mae'n rhaid i'r defnyddiwr yn darllen yn ofalus yr amodau greu, os o gwbl, i'r perwyl hwnnw gan Soundproof SYMUDOL Demvox MANNAU, SL. Mae defnyddio gwasanaethau penodol yn awgrymu derbyn yr amodau penodol sy'n eu rheoleiddio yn y fersiwn a gyhoeddwyd gan SPORTS SOUNDPROOF PORTABLE DEMVOX, SL ar yr adeg y bydd y fath ddefnydd yn digwydd.


2.3. Mae mynediad, llywio a defnydd o'r "Wefan" yn golygu ac yn awgrymu bod y Defnyddiwr o'r Hysbysiad Cyfreithiol hwn a'r Amodau Defnydd y mae'n eu cynnwys yn cael eu derbyn. Yn yr ystyr hwn, bydd y Defnyddiwr yn cael ei ddeall fel y person sy'n cyrraedd, yn mordwyo, yn defnyddio neu'n cymryd rhan yn y gwasanaethau a'r gweithgareddau a ddatblygir yn y "Wefan".

III) MYNEDIAD
3.1. Mynediad at gynnwys a defnydd y gwasanaethau a ddarperir gan y "Wefan"
Mae ganddo gymeriad am ddim.
3.2. Mae mynediad i'r "Wefan" gan blant dan oed yn cael ei wahardd, oni bai bod ganddyn nhw awdurdodaeth flaenorol a mynegi eu rhieni, gwarcheidwaid neu gynrychiolwyr cyfreithiol, a fydd yn cael eu hystyried yn gyfrifol am y gweithredoedd a wneir gan y plant dan oed. eich sefyllfa chi Mewn unrhyw achos, tybir bod y fynedfa a wnaed gan fach i'r "Wefan" wedi'i wneud gydag awdurdodiad blaenorol eu rhieni, eu gwarcheidwaid neu gynrychiolwyr cyfreithiol.
3.3. Nid oes angen cofrestru ar fynediad a llywio drwy'r "Wefan", fodd bynnag, er mwyn cael mynediad at rai gwasanaethau efallai y bydd angen cofrestru "Gwefan" hwn ymlaen llaw trwy'r Ddefnyddiwr, y dynodwr a'r cyfrinair.
Rhaid i'r Cyfrinair, yn bersonol ac nad yw'n drosglwyddadwy, gael ei chynhyrchu gan y Defnyddiwr yn unol â'r rheolau cadernid a chymhlethdod a sefydlir ar unrhyw adeg gan ESPACIOS INSONORIZADOS PORTABLE DEMVOX, SL. Bydd gan y cyfrinair a grëir gan y Defnyddiwr ddilysrwydd diderfyn.
Fodd bynnag, mae gan y "Wefan" y swyddogaeth angenrheidiol er mwyn i'r Defnyddiwr newid ei gyfrinair pan fydd yn ystyried ei bod yn briodol, er enghraifft, oherwydd ei fod yn amau ​​neu'n gyson bod cyfrinachedd y cyfrinair wedi'i dorri.
3.4. Bydd y cyfrinair yn bersonol ac ni ellir ei drosglwyddo. Mae'r Defnyddiwr yn cytuno i wneud defnydd ddiwyd eich cyfrinair a'i gadw cyfrinach, nid drosglwyddo i unrhyw drydydd parti nac MANNAU Soundproof SYMUDOL Demvox, SL. O ganlyniad, defnyddwyr yn gyfrifol am y ddalfa ac cyfrinachedd unrhyw dynodwyr a / neu gyfrineiriau sydd wedi cael eu dewis fel y'u cofnodwyd yn MANNAU Soundproof SYMUDOL Demvox, Defnyddwyr SL ac yn ymrwymo i beidio eu trosglwyddo i drydydd partïon, boed dros dro neu'n barhaol , nac yn caniatáu ei fynediad i bobl allanol. Bydd y defnyddiwr yn gyfrifol am y defnydd anghyfreithlon o "Wefan" gan unrhyw drydydd parti anghyfreithlon gan ddefnyddio cyfrinair ar gyfer y diben hwn oherwydd diofal neu golled o hynny gan y defnydd Defnyddiwr.


O dan hyn, mae'n ofynnol i'r defnyddiwr i roi gwybod i'r rheolwyr y "Wefan" am unrhyw ffaith yn syth at y defnydd amhriodol o dynodwyr a / neu gyfrineiriau, megis lladrad, colled, neu fynediad awdurdodi i, er mwyn symud ymlaen i ganslo ar unwaith. Er na chyflwynir y ffeithiau hyn, bydd ESPACIOS SOONORIZADOS PORÁTILES DEMVOX, SL yn cael ei heithrio rhag unrhyw atebolrwydd a all godi o ddefnydd amhriodol o adnabodyddion neu gyfrineiriau gan drydydd parti heb awdurdod.

IV) HAWLIAU O EIDDO DISSYLEDOL A DIWYDIANNOL.
Caiff y "Gwefan" bresennol ei lywodraethu gan ddeddfau Sbaeneg a chan ddeddfwriaeth genedlaethol a rhyngwladol ar eiddo deallusol a diwydiannol. Ni wneir mewn unrhyw achos bod mynediad a mordwyo'r Defnyddiwr drwy'r "Wefan" neu'r defnydd a wneir o'r gwasanaethau a gynigir drwy'r "Wefan" yn awgrymu hepgor, trosglwyddiad, trwydded neu gyfanswm neu dwylliad rhannol o'r hawliau hynny gan y Defnyddiwr. SPACES SOUNDPROOF PORTABLE DEMVOX, SL - Mae gan y Defnyddiwr hawl defnydd llym preifat, yn unig at ddibenion mwynhau'r gwasanaethau a ddarperir yn unol â'r Amodau Cyffredinol hyn.
Mae cyfeiriadau at enwau a nodau masnach neu nodau masnach, logos neu arwyddion nodedig eraill, boed yn eiddo i'r MANNAU Soundproof Demvox SYMUDOL, SL neu drydydd partïon, cario gwaharddiad ymhlyg ar eu defnydd heb ganiatâd y SPACES Soundproof SYMUDOL Demvox, SL neu ei perchnogion cyfreithlon. Ar unrhyw adeg, oni bai y nodir yn benodol, mynediad neu ddefnydd y "Wefan" a / neu ei chynnwys a / neu wasanaethau, yn rhoi unrhyw hawl dros nodau masnach, logos a / neu arwyddion nodedig gynnwys ynddi ac yn diogelu gan y gyfraith y Defnyddiwr . pob deallusol hawliau ac eiddo diwydiannol ar y cynnwys a / neu wasanaethau neilltuedig ac yn arbennig, mae'n cael ei gwahardd i addasu, copïo, atgynhyrchu, yn gyhoeddus cyfathrebu, trawsnewid neu ddosbarthu mewn unrhyw ffordd y cyfan neu ran o'r cynnwys a / neu gwasanaeth yn cynnwys yn y "Safle we", at ddibenion cyhoeddus neu fasnachol, os nad oes gennych y mannau ysgrifenedig penodol ymlaen llaw Soundproof SYMUDOL Demvox, SL neu, lle bo'n berthnasol, deiliad yr awdurdodiad hawlfraint.

V) DEFNYDD O'R "WEFAN".
Mae'r Defnyddiwr yn cytuno i ddefnyddio'r "Wefan" yn unol â'r gyfraith a chyda'r Amodau Cyffredinol hyn. Mae'r Defnyddiwr hefyd yn ymrwymo i beidio â defnyddio'r "Wefan" at ddibenion neu effeithiau sy'n anghyfreithlon neu'n groes i'r hyn a sefydlir yn yr Amodau Cyffredinol. Drwy ddefnyddio'r gwasanaethau, mae'r Defnyddiwr yn cytuno â'r Telerau ac Amodau hyn, gan gytuno i beidio â throsglwyddo, dosbarthu neu wneud ar gael i drydydd partïon drwy'r gwasanaethau a ddarperir gan MANNAU Soundproof Demvox SYMUDOL, SL unrhyw fath o ddeunydd sydd mewn unrhyw ffordd yn groes deddfwriaeth.

VI) DRWYDDED AR GYFATHREBU.
6.1.Os bydd y Defnyddiwr yn anfon gwybodaeth o unrhyw fath SPACES Soundproof Demvox SYMUDOL, SL trwy'r "Wefan", drwy sianeli trefnu ar gyfer y diben hwn yn ei hun "Gwefan", mae'r Defnyddiwr yn cynrychioli, yn gwarantu ac yn cytuno bod mae gennych yr hawl i wneud hynny yn rhydd, nad yw gwybodaeth o'r fath yn torri unrhyw hawlfraint, nod masnach, patent, gyfrinach fasnachol, neu unrhyw hawliau trydydd parti eraill, gwybodaeth o'r fath nid yn gyfrinachol ac nad yw gwybodaeth o'r fath yn niweidiol i bobl eraill.


6.2. Defnyddiwr recoNid yw'n derbyn cyfrifoldeb a bydd yn gadael ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL yn ddiniwed am unrhyw gyfathrebu rydych chi'n ei ddarparu'n bersonol neu ar eich rhan, gan gyrraedd y cyfrifoldeb hwnnw heb unrhyw gyfyngiad ar gywirdeb, cyfreithlondeb, gwreiddioldeb a pherchnogaeth ohono.

VII) CYFRIFOLDEBAU A CHYFARWYDDIADAU.
MANNAU Soundproof Demvox SYMUDOL, ni all SL warantu dibynadwyedd, defnyddioldeb neu gywirdeb y gwasanaethau neu wybodaeth a ddarperir drwy'r "Wefan" na'r gwasanaethau neu cywirdeb y dogfennau trwy'r "Wefan" , a baratowyd gan weithwyr proffesiynol o sectorau amrywiol iawn. O ganlyniad, nid yw ESPACIOS INSONORIZADOS PORTATILES DEMVOX, SL yn gwarantu na bod yn gyfrifol am: (1) parhad cynnwys y "Wefan"; (2) absenoldeb camgymeriadau yn y cynnwys neu'r cynhyrchion hynny; (3) absenoldeb firysau a / neu gydrannau niweidiol eraill yn y "Wefan" neu yn y gweinydd sy'n ei gyflenwi; (4) anhydlondeb y "Wefan" a / neu ansefydlogrwydd y mesurau diogelwch a fabwysiadwyd ynddo; (5) diffyg defnyddioldeb neu berfformiad cynnwys y "Wefan"; (6) ddifrod a achosir i ei hun neu drydydd parti, bydd unrhyw un sy'n torri'r amodau, rheolau a chyfarwyddiadau MANNAU Soundproof SYMUDOL Demvox, SL yn y "Wefan" neu drwy dorri systemau diogelwch " Gwefan. " Serch hynny, MANNAU Soundproof SYMUDOL Demvox, SL datgan ei fod wedi cymryd pob cam angenrheidiol, o fewn ei alluoedd a chyflwr technoleg, er mwyn sicrhau gweithrediad y "Wefan" ac osgoi bodolaeth a throsglwyddo firysau a chydrannau eraill niweidiol i ddefnyddwyr. Os bydd y defnyddiwr yn dod yn ymwybodol o fodolaeth unrhyw ddeunydd anghyfreithlon, yn anghyfreithlon, yn groes i'r gyfraith neu a fyddai'n tresmasu ar hawliau eiddo deallusol a / neu ddiwydiannol, rhaid i chi roi gwybod ar unwaith MANNAU Soundproof Demvox SYMUDOL, SL fel y gall fynd ymlaen i fabwysiadu'r mesurau priodol.


VIII) CYSYLLTIADAU
8.1 Dolenni i dudalennau gwe eraill.
Os yn y "Wefan" fe allai'r Defnyddiwr ddod o hyd i dolenni i dudalennau gwe eraill trwy botymau, cysylltiadau, baneri, ac ati gwahanol, byddai'r rhain yn cael eu rheoli gan drydydd parti. MANNAU Soundproof Demvox SYMUDOL, gan SL unrhyw bŵer neu ddull dynol neu dechnegol i wybod, rheoli neu gymeradwyo yr holl wybodaeth, y cynnwys, cynhyrchion neu wasanaethau a ddarperir gan wefannau eraill a allai sefydlu cysylltiadau o'r "safle we".


O ganlyniad, MANNAU Soundproof SYMUDOL Demvox, ni all SL cymryd yn ganiataol unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw agwedd ar y dudalen we a allai sefydlu cyswllt oddi wrth y "Wefan", yn arbennig, esiampl ac nid gyfyngiad, ei weithrediad, mynediad, data, gwybodaeth, ffeiliau, ansawdd a dibynadwyedd ei wasanaethau, ei gysylltiadau ei hun ac / neu unrhyw un o'i gynnwys yn gyffredinol.
Yn yr ystyr hwn, os bydd y defnyddwyr yn dod yn ymwybodol o wrongfulness o weithgareddau trwy tudalennau Gwe hyn gan drydydd parti, rhaid iddynt hysbysu ar unwaith MANNAU Soundproof SYMUDOL Demvox, SL at ddiben i fynd ymlaen at analluoga 'r ddolen mynediad i'r yr un peth Mae sefydlu unrhyw fath o gyswllt oddi wrth y "Wefan" estron "Gwefan" arall nid yw'n awgrymu bod rhyw fath o berthynas, cydweithredu neu ddibyniaeth rhwng MANNAU Soundproof Demvox SYMUDOL, SL ac yn gyfrifol am y llall "Wefan".
8.2 Cysylltiadau ar dudalennau Gwe eraill i'r "Wefan".
Os bydd unrhyw ddefnyddiwr, endid neu "Wefan" yn dymuno sefydlu unrhyw fath o ddolen i'r "Wefan" yn cydymffurfio â'r darpariaethau canlynol: Ni ellir cyfeirio'r ddolen at dudalen gartref neu gartref y "Wefan" oni bai ei fod wedi'i awdurdodi yn mynegi ac yn ysgrifenedig o ESPACIOS INSONORIZADOS PORTATILES DEMVOX, SL.
Rhaid i'r cyswllt fod yn absoliwt ac yn gyflawn, hy rhaid cymryd y defnyddiwr drwy glicio, at y cyfeiriad URL y "Wefan" a rhaid iddynt gynnwys graddau llawn y sgrin Brif Dudalen "Gwefan". Mewn unrhyw achos, oni bai MANNAU Soundproof SYMUDOL Demvox, SL awdurdodir yn benodol ac yn ysgrifenedig, y "Wefan" darparu'r atgynhyrchu cyswllt, mewn unrhyw ffordd, y "Wefan", dylech ei gynnwys fel rhan o'ch gwefan neu yn un o'i "fframiau" neu greu "porwr" ar unrhyw dudalen y "Safle we". Ar nad yw'r dudalen sy'n sefydlu y cyswllt mewn unrhyw ffordd yn datgan bod MANNAU Demvox SYMUDOL Soundproof, SL wedi awdurdodi'r ddolen, oni bai MANNAU Demvox SYMUDOL Soundproof, SL wedi gwneud hynny yn benodol ac yn ysgrifenedig. Os yw'r endid sy'n gwneud y cyswllt o'i dudalen at y "Wefan" yn awyddus i gynnwys ar ei wefan, yr enw brand, logo, slogan neu unrhyw MANNAU adnabod elfen arall Soundproof SYMUDOL Demvox, SL a / neu'r "Safle Gwe ", rhaid i chi gael eich awdurdodiad penodol yn ysgrifenedig yn flaenorol.
MANNAU Soundproof Demvox SYMUDOL, nid yw SL yn awdurdodi sefydlu cysylltu â "Gwefan" gan y gwefannau hynny sy'n cynnwys deunyddiau, gwybodaeth neu anghyfreithlon,, diraddiol, cynnwys anweddus anghyfreithlon, ac yn gyffredinol sy'n groes moesoldeb, trefn gyhoeddus neu normau cymdeithasol a dderbynnir yn gyffredinol.


MANNAU Soundproof SYMUDOL Demvox, gan SL unrhyw rym neu ddynol ac adnoddau technegol i adnabod, rheoli neu gymeradwyo yr holl wybodaeth, y cynnwys, cynhyrchion neu wasanaethau a ddarperir gan gwefannau eraill sydd wedi sefydlu cysylltiadau at y "Wefan". MANNAU Soundproof SYMUDOL Demvox, SL yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw agwedd ar y "Wefan" sy'n sefydlu dolen i'r "Gwefan", yn arbennig, esiampl ac nid gyfyngiad, ei weithrediad, mynediad, data , gwybodaeth, ffeiliau, ansawdd a dibynadwyedd ei wasanaethau, ei gysylltiadau ei hun ac / neu unrhyw un o'i gynnwys yn gyffredinol.

IX) POLISI PREVATIAETH.
Penderfynir ar bolisi preifatrwydd SPORTS SOUNDPROOF PORTABLE DEMVOX, SL gan ddarpariaethau'r ddogfen POLISI DIOGELU DATA.

X) HYD A DIWYGIO.
10.1. ESPACIOS INSONORIZADOS PORTATILES Efallai y bydd DEMVOX, SL yn addasu'r telerau a'r amodau a nodir yma, yn gyfan gwbl neu'n rhannol, gan gyhoeddi unrhyw newid yn yr un ffordd ag y mae'r Hysbysiad Cyfreithiol hwn yn ymddangos neu drwy unrhyw fath o gyfathrebu a gyfeirir at ddefnyddwyr.
10.2. Mae dilysrwydd dros dro'r Hysbysiad Cyfreithiol hwn yn cyd-ddigwydd, felly, gydag amser ei amlygiad, nes eu bod wedi'u haddasu'n llwyr neu'n rhannol, pryd y bydd yr Hysbysiad Cyfreithiol diwygiedig yn ddilys.
10.3. Er gwaethaf darpariaethau amodau arbennig, MANNAU Soundproof SYMUDOL Demvox, efallai SL derfynu, atal neu derfynu ar unrhyw adeg heb rybudd ymlaen llaw, mynediad i gynnwys y dudalen, heb unrhyw bosibilrwydd ar gyfer y defnyddiwr i alw iawndal.

____________________________________________________________________________________

POLISI CWCIS

Mae'r safle hwn, fel y rhan fwyaf o safleoedd ar y we, yn defnyddio cwcis er mwyn gwella a gwneud y gorau o brofiad y defnyddiwr. Isod mae gwybodaeth fanwl am beth yw'r "Cookies", sy'n defnyddio hyn Wefan math, sut y gallwch eu analluogi yn eich porwr a sut i rwystro penodol gosod cwcis trydydd parti.

Beth yw cwcis A SUT CAEL EU DEFNYDDIO YN Y WE?

Mae cwcis yn ffeiliau y mae'r wefan neu'r cymhwysiad rydych chi'n eu defnyddio yn eu gosod ar eich porwr neu ar eich dyfais (ffôn clyfar, llechen neu deledu cysylltiedig) yn ystod eich recoMaen nhw'n rhedeg trwy'r tudalennau neu'r cymhwysiad, ac maen nhw'n gwasanaethu i storio gwybodaeth am eich ymweliad. Fel y mwyafrif o wefannau rhyngrwyd, mae'r cwmni DEMVOX ESPACIOS INSONORIZADOS PORTATILES, ar ei wefan www.demvox.com yn defnyddio Cwcis i:

• Gall Sicrhau bod tudalennau gwe yn gweithio'n iawn
· Storiwch eich dewisiadau, megis iaith neu os ydych wedi dewis maint y ffont.
· Gwybod eich profiad pori.
· R.ecopiler o wybodaeth ystadegol anhysbys, megis pa dudalennau rydych chi wedi'u gweld neu pa mor hir rydych chi wedi bod yn ein cyfryngau.

Mae defnyddio cwcis yn ein galluogi i wneud y mwyaf o'ch llywio, addasu'r wybodaeth a'r gwasanaethau a gynigir i eich diddordebau, er mwyn darparu gwell profiad pryd bynnag y byddwch yn ymweld â ni. MANNAU DEMVOX cwcis defnydd lladd sŵn i weithredu, addasu a hwyluso llywio defnyddiwr mwyaf posibl.

Mae cwcis yn unig yn gysylltiedig â ddefnyddiwr anhysbys ac yn eich cyfrifiadur / dyfais a nid ydynt yn darparu geirdaon sy'n datgelu data personol. Ar unrhyw adeg, gallwch gael mynediad gosodiadau eich porwr i addasu a / neu flocio'r osod cwcis a anfonwyd gan y www.demvox.com We, heb atal mynediad at y cynnwys. Fodd bynnag, gall y ansawdd gweithrediad y gwasanaethau yn cael eu heffeithio.

Bydd defnyddwyr sy'n cwblhau'r broses gofrestru neu logio i mewn gyda'ch data mynediad yn cael mynediad i wasanaethau personol wedi'u teilwra i'w dewisiadau personol yn ôl y wybodaeth a ddarperir ar adeg y cofrestru a storio yn y cwci ar eich porwr.

Mae'r e-bost-farchnata Soundproof offer cwmni GOFOD DEMVOX defnyddio delweddau bychain anweledig i ddefnyddwyr sydd wedi'u cynnwys yn negeseuon e-bost. Mae'r dechnoleg hon yn caniatáu i ni wybod os neges e-bost wedi ei ddarllen ai peidio, ar ba ddyddiad, y cyfeiriad IP o ble mae wedi bod yn ymgynghori â hwy, ac yn y blaen Gyda'r wybodaeth hon, rydym yn cynnal astudiaethau ystadegol a dadansoddol ar y negeseuon e-bost anfon a derbyn i wella'r cyflenwad o wasanaethau y mae'r defnyddiwr yn danysgrifio ac yn darparu gwybodaeth a allai fod o ddiddordeb.

PAM FOD cwcis BWYSIG?

· O safbwynt technegol, yn galluogi gwefannau i weithio'n fwy ystwyth ac wedi'u teilwra i hoffterau defnyddwyr, megis cadw yr iaith, yr arian neu ganfod ddyfais mynediad.
· Sefydlu lefelau diogelwch a sicrwydd sy'n atal neu'n llesteirio ymosodiadau seiber yn erbyn y Wefan neu ei ddefnyddwyr.
Maent yn caniatáu i reolwyr cyfryngau wybod data ystadegol recoWedi'i bentyrru mewn Cwcis i wella ansawdd a phrofiad eu gwasanaethau.
· Maent yn fodd i wneud y gorau y hysbysebu rydym yn dangos i ddefnyddwyr, cynnig sy'n gweddu eu lles gorau.

BETH YW'R GWAHANOL FATHAU Y GELLIR DEFNYDDIO CWCIS AR Y WE?

· Roedd y sesiwn yn dod i ben pan fydd y defnyddiwr yn gadael y dudalen neu gau'r porwr, hy yn weithredol drwy gydol yr ymweliad â'r wefan ac, felly, yn cael eu dileu oddi ar eich cyfrifiadur i roi'r gorau iddi.
Yn dod i ben · Parhaol pan diben ar gyfer gwasanaethu neu pan fyddwch llaw dileer bodloni, wedi dyddiad dileu a ddefnyddir yn gyffredin yn y broses brynu ar-lein, customizations neu gofrestru, i osgoi gorfod mynd i mewn i'n cyfrinair yn gyson.

Ar y llaw arall, yn dibynnu ar bwy yw'r endid sy'n rheoli y cyfrifiadur neu barth y mae cwcis yn cael eu hanfon a thrin y data a gafwyd, gallwn wahaniaethu rhwng cwcis blaid ei hun a'r trydydd sector.
· Cwcis Blaid yw cwcis sy'n cael eu hanfon i'ch cyfrifiadur ac yn rhedeg yn unig gennym ni ar gyfer gweithrediad gwell o'r Wefan. Mae'r wybodaeth a gasglwn yn cael ei ddefnyddio i wella ansawdd ein gwasanaeth a bod eich profiad fel defnyddiwr.
· Os byddwch yn rhyngweithio ag gynnwys ein Gwefan gall hefyd osod cwcis gan drydydd partïon (er enghraifft, gwasgu neu wylio fideos a gynhelir ar un arall botymau wefan cyfryngau cymdeithasol), sef y rhai a sefydlwyd gan barth gwahanol ar ein gwefan. Ni allwn gael mynediad at y data yn y cwcis safleoedd gwe eraill pan fyddwch yn pori safleoedd gwe a grybwyllwyd.

DEFNYDDIO'R SAFLE HWN yn nodi y gellir GOSOD HYN MATHAU O CWCIS:

Gwella perfformiad Cwcis
Mae'r math hwn o cwci yn cofio eich dewisiadau, er enghraifft, eitemau rhoi mewn basged siopa (siop).

Cwcis dadansoddiad ystadegol
A yw'r rhai trin yn dda gan ni / fel neu drydydd partïon, i fesur nifer yr ymwelwyr ac yn ystadegol dadansoddi'r defnydd a wneir o'r gwasanaethau ar y we a gynigir. Diolch iddyn nhw gallwch astudio lywio drwy'r Porth a thrwy hynny wella'r cyflenwad o gynnyrch neu wasanaethau. Ni fydd y cwcis sy'n gysylltiedig ag unrhyw ddata personol y gellir adnabod y defnyddiwr / a, gan roi gwybodaeth am ymddygiad syrffio yn ddienw.

Cwcis geolocation
Defnyddir y cwcis hyn gan raglenni sy'n ceisio i ddod o statws eich cyfrifiadur, smartphone, tabled neu deledu yn ddaearyddol gysylltiedig â, yn gyfan gwbl ddi-enw, yn darparu cynnwys a gwasanaethau mwy priodol.

Cofnodi Cwcis
Cofnod cwcis cael ei gynhyrchu unwaith y bydd y / y defnyddiwr / a oedd wedi'i gofrestru neu wedyn agorodd ei sesiwn, ac yn cael eu defnyddio i nodi / a gyda'r amcanion canlynol:
- Cadwch y defnyddiwr / a nodwyd / ffordd sy'n, os ydych yn cau gwasanaeth, porwr neu ddyfais (PC, smartphone, ac ati) ac, ar adeg arall, neu ar ddiwrnod arall, reenters y gwasanaeth, yn dilyn eu nodi / a, thrwy hynny hwyluso eu llywio heb orfod adnabod eu hunain. Gall hyn gael ei ymarferoldeb hatal os bydd y / y defnyddiwr / i bwyso ar y swyddogaeth "Allgofnodi", "Ymadael" neu debyg fel bod cwci hwn yn cael ei ddileu a'r tro nesaf y byddwch yn mynd i mewn i'r gwasanaeth, rhaid i chi fod wedi logio i mewn nodwyd / a.
- Gwirio a yw'r / y defnyddiwr / a awdurdodir / a i gael mynediad at rai gwasanaethau.

Cwcis Hysbysebu
Yw'r rhai trin yn dda gan ni / fel neu drwy drydydd parti, yn caniatáu rheoli gofod hysbysebu yn effeithiol ar ein gwefan, gan addasu cynnwys y cynnwys neu wasanaeth ad gofyn am ddefnydd y safle a gynhaliwyd. Gall Diolch iddyn nhw gwrdd â'r arferion pori Rhyngrwyd yma o hysbysebu defnyddwyr / i ac arddangos gysylltiedig â'i broffil mordwyo.

Cwcis trydydd-parti arall
Mewn gall rhai o'n tudalennau yn cael eu gosod trydydd parti cwcis cefnogi i reoli a gwella'r gwasanaethau maent yn eu cynnig. Un enghraifft o ddefnydd hwn yw'r cysylltiadau â rhwydweithiau cymdeithasol i rannu ein cynnwys.

Mae rhai www.demvox.com Gwasanaethau gwe, gall cysylltwyr yn cael eu defnyddio gyda gwahanol rwydweithiau cymdeithasol: Facebook, Twitter, Google, LinkedIn, ac ati Drwy ddefnyddio'r gofrestr gymdeithasol, byddwch yn awdurdodi'r rhwydwaith cymdeithasol i storio cwci parhaus. Mae'r cwci yn cofio eich gwasanaeth ID, gan ei gwneud yn llawer cyflymach mynediad ar ymweliadau dilynol. Gall hyn cwci yn cael ei ddileu, a hefyd yn gallu gwrthwneud caniatâd mynediad DEMVOX MANNAU wasanaethau gosodiadau preifatrwydd lladd sŵn o'r rhwydwaith cymdeithasol penodol.

SUT YDW I'N SET FY CWCIS?

Wrth bori ac yn parhau ar ein Gwefan rydych yn cytuno i'r defnydd o cwcis i amodau a gynhwysir yn y Polisi hwn Cwcis. Mae mynediad i'r Polisi hwn Cwcis ar adeg cofrestru er bod y defnyddiwr yn cael ei hysbysu, ac er gwaethaf y ffaith ei fod yn gallu arfer ei hawl i rwystro, dileu a gwrthod y defnydd o cwcis ar bob adeg yn cael ei ddarparu.

Mewn unrhyw achos rydym yn rhoi gwybod i chi hynny, gan nad yw'n ofynnol Cwcis gyfer defnydd o'n gwefan, gallwch bloc neu analluogi weithredu'r gosodiad ar eich porwr sy'n eich galluogi i wrthod gosod pob cwci neu rai ohonynt. Rhan fwyaf o borwyr yn caniatáu i arfer i rybuddio am bresenoldeb cwcis neu i'w gwrthod yn awtomatig. Os gallwch barhau i ddefnyddio gwrthod ein un ni, er y gall y defnydd o rai gwasanaethau fod Gwefan gyfyngedig ac felly mae ei phrofiad llai boddhaol ar ein Gwefan.

Yma rydym yn dangos y cysylltiadau o'r prif borwyr a dyfeisiau fel bod gennych yr holl wybodaeth er mwyn gweld sut i reoli cwcis yn eich porwr.

Internet Explorer ™:
Fersiwn 5
http://support.microsoft.com/kb/196955/es
Fersiwn 6
http://support.microsoft.com/kb/283185/es
Fersiwn 7 8
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Fersiwn 9
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
Safari ™:
http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=es_ES
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Google ™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en
Firefox ™:http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Opera ™: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Android: http://support.google.com/android/?hl=es
Ffenestri Ffôn: http://www.windowsphone.com/es-ES/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settingsDirección

DEMVOX Sound Isolation Booths
Calle La Venta, 2.
P.I. Neinor Henares. Edificio 1, Nave 6.
CP 28880 Meco. Madrid. España
Tel: +34 918307209
email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.


Ymwelwch â ni yn ...

Instagram
Facebook
Twitter


Ymunwch nawr a hawlio bonws Will Hill bookmeker - Wbetting.co.uk

Spanish Español